Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

24.2.2020 - 28.2.2020

Já jsem muzikant

Stanovené cíle

Cílem tohoto týdenního plánu je využít muzikálnosti přirozené pro děti a rozvíjet u nich zájem o hudbu. Děti během tohoto týdne budou vedeny k tomu, aby zvládaly hudbu jednak poslouchat, jednak samy vytvářet. Cílem je, aby se děti naučily rozlišovat, kdy je možné hrát či zpívat, kdy mají přestat, děti se učí pomocí her a různých cviků zaznamenat začátek písně, pomlku, konec písně (základy dodržení tempa, rytmu a dynamiky). Je jim nabízeno, aby se zapojily do společných aktivit, kdy budeme trénovat sluchovou paměť a zároveň si budou moci různé nástroje vyzkoušet i vyrobit. 

Očekávané výstupy

Tento týden se děti naučí poznávat základní hudební nástroje, poznají jejich zvuky a některé z nich se naučí i lépe ovládat. Během tohoto týdne se také děti více budou zaměřovat na sluchovou paměť (poznání zvuku venku - letí letadlo, hudební nástroj, co je to za písničku...) a smysl pro rytmus (když je v písničce ticho, říká se tomu pauza, žádný nástroj nehraje), děti vybírají, jaké písničky se budou zpívat a vybírají si hudební nástroje, na něž chtějí hrát. Aktivně se zapojují do hudebních chvilek.

Konkrétní činnosti

 

komunitní kruh - poslech hud. nástrojů, poslech skladeb, písní, tanec
spol. hry
poslech různých druhů hudby (dechová hudba, klasická h., jazz, rap, ...)
hrajeme na "domácí" hudební nástroje - vařečky, lžičky
hrajeme si na hudební nástroje (děti hladí kamarády a ty jako housličky u toho zpívají)
Zamrzlík - děti tančí, při ukončení hudby, přestanou tančit
poznej zvuky - trénink sluchové paměti - hádáme zvuky, které mohou děti znt ze školky (voda, ukolébavka, autíčko...)
hra na hudební nástroje (dodržení tempa, rytmu, dynamiky)
Tv - rozlišení pokynů pomalu, rychle, stát, tanec podle hudby (rychlý běh na rychlou hudbu, pomalý na hudbu pomalou)
pohybová aktivita venku- pozorování změn v přírodě, trénink správného pohybu na ulici, přecházení přechodu, správné držení těla; 
Aj - music, play, instrument
Vv - výroba kastanět z pivních víček
Hv - píseň Já jsem muzikant, zpěv a hra na nástroj, poslech nástrojů
četba - 

edukativní program Bubnování do školek

Pracovní pomůcky

 -

Jiné požadavky

-