Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

 

25. 6. - 29. 6. 2018

Život na poli

Stanovené cíle

Cílem tohoto týdne je seznámit děti s polem. Naučí se poznávat, které stroje na polích pracují (a které se užívaly dříve), a jak pole v proměnách času vypadá. Budou seznámeny s tím, co na poli roste a k čemu to lidé využívají (kukuřice, obilí, řepka, len, mák, slunečnice), budou vědět, kdo v takovém poli může žít za zvíře (myš, bažant, koroptev, srna, divoké prase, zajíc). Děti také půjdou na pole, kde si ukážeme vše, o čem si chceme při tomto tématu povídat.

Očekávané výstupy

Děti se během tohoto týdenního plánu seznamují s tím, že se rostliny mohou pěstovat i na poli. Vědí, co rostliny k tomu potřebují, aby rostly a zrály (dobrá půda, světlo, teplo) a vědí, že se pak zužitkují. Také umí v závislosti na svých možnostech pojmenovat, která zvířata v poli žijí a co tam asi jedí. 

Konkrétní činnosti

VV a PČ: křeček v poli - loutka
Hv a řečová výchova: Čížečku, čížečku
Tv: základy jógy pro děti, nápodoba chůze zvířat, překážková dráha, písně a říkadla s pohybem, hry s pravidly (Myšičko, myš, ...)
Gymnastika mluvidel: olíznutí rtu, špulení rtů, nápodoba zvuků zvířat, opakování zvuků zvířat a věcí (včela, ovce, vítr fouká, auto troubí)
Ranní kruh: Povídání o poli, jeho proměnách během roku, co na něm roste, k čemu je to užitečné, kdo může žít v poli. Práce s demonstračními kartami, videem, prezentací, otázky a odpovědi, práce v kruhu, práce mladšího a staršího kamaráda.
Společné hry: sběr brambor na čas, na křečka (sběr hub, květin aj. na místo, roztřídění věcí), práce s textem Kuřátko a obilí od Fr. Hrubína
Pobyt venku: Pozorujeme změny v přírodě, hry v přírodě.
Četba: Truhla plná pohádek
Návštěva kukuřičného pole

 

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky

 

O Vaše děti se starají

Veronika Žampachová
Jmenuji se Veronika a jsem absolventkou střední zdravotnické školy. Již během studií jsem se setkala s prací s dětmi a rozhodla jsem se u ní zůstat. Byla jsem vedoucí na dětských táborech a vychovatelka v domácnostech. Díky těmto činnostem mám praxi ve větším i menším kolektivu. Tyto své zkušenosti jsem chtěla ještě více prohloubit, proto jsem absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Mezi mé záliby patří sport, hudba, tanec a četba. Jsem velice ráda, že je mohu využít i při práci s dětmi. Ke každému dítěti se snažím přistupovat individuálně, rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti, a vést ho k samostatnosti.
Tereza Menšíková
Mé jméno je Tereza a jsem absolventkou pedagogického lycea. Již během středoškolských studií jsem se účastnila dobrovolných aktivit pro předškolní děti, a to jak ve školkách, tak při vedení kroužku pro děti předškolního věku. Své zkušenosti jsem také prohloubila během mezigeneračních táborů pro děti předškolního a mladšího školního věku a jejich rodiče a prarodiče a během svých praxí, kde jsem se setkala i s dětmi různých specifických potřeb, jako třeba děti s ADHD. Praxi jsem získala v zařízeních státních i soukromých, a to jak zde v České republice, tak i v Německu. Tyto zkušenosti společně s maturitou z výtvarné výchovy mě silně ovlivnily, a tak jsem i během dalších studií na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně vedla kroužky pro děti od dvou let, kde jsem uplatňovala své výtvarné a hudební znalosti. Při práci s dětmi se zaměřuji především na rozvoj samostatnosti a rozvoj řečových dovedností a estetického cítění. Domnívám se, že každý den by měl být pro děti v předškolním zařízení něčím neopakovatelným, místem pro seberozvoj a prostorem k radosti ze všeho, z čeho se jen dá radovat.